Desatero - příspěvky


Desatero zdravého vidění

Úvod

<p>Desatero zdrav&eacute;ho viděn&iacute; je nejen deset bodů, kter&eacute; jsem připravila jako inspiraci na z&aacute;ložku do kn&iacute;žky, kterou můžete z&iacute;skat na m&yacute;ch akc&iacute;ch.<br /> <br /> V tuto chv&iacute;li je to i 11 kr&aacute;tk&yacute;ch vide&iacute;, kter&eacute; tyto body trochu v&iacute;c rozv&aacute;d&iacute; a ukazuj&iacute; můj pohled na viděn&iacute; obecně, ale i na t&eacute;mata, kter&aacute; podle m&eacute; zku&scaron;enosti a praxe s viděn&iacute;m naprosto &uacute;zce souvis&iacute;.<br /> <br /> Budu r&aacute;da, pokud v&aacute;s n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; videa inspiruj&iacute; na va&scaron;&iacute; cestě za zdrav&yacute;m zrakem a pokud v&aacute;s př&iacute;padně přivedou i na někter&yacute; z m&yacute;ch semin&aacute;řů, kde se v&scaron;eho i prakticky dotkneme a ochutn&aacute;me.<br /> <br /> <br /> &nbsp;</p>

Díl 1. Často mrkej

<p>Zdrav&eacute;, přirozen&eacute; viděn&iacute; je v prvn&iacute; řadě o uvolněn&eacute;m pohledu, o uvolněn&yacute;ch očn&iacute;ch svalech. Nejjednodu&scaron;&scaron;&iacute;, nejrychlej&scaron;&iacute;, nejpřirozeněj&scaron;&iacute; způsob, jak uvolnit očn&iacute; svaly, je mrk&aacute;n&iacute;. V jak&yacute;ch situac&iacute;ch přest&aacute;v&aacute;me mrkat přirozeně? Co je potřeba dělat pro n&aacute;pravu? Pod&iacute;vejte se na 1. d&iacute;l na&scaron;eho miniseri&aacute;lu.<br /> <br /> V&iacute;ce informac&iacute; o zdrav&eacute;m viděn&iacute; se dozv&iacute;te na str&aacute;nk&aacute;ch Centra Zdrav&eacute;ho Viděn&iacute;.</p>

Díl 2. Uvolni pohled

<p>Zdrav&eacute; viděn&iacute; je v prvn&iacute; řadě o uvolněn&eacute;m pohledu. O prvn&iacute; technice, jak oči uvolnit - mrk&aacute;n&iacute; - jsme si pov&iacute;dali v prvn&iacute;m d&iacute;le. Co dal&scaron;&iacute;ho n&aacute;m pom&aacute;h&aacute; uvolnit na&scaron;e oči a pohled? Jak pozn&aacute;m, že m&aacute;m očn&iacute; svaly uvolněn&eacute;? Velk&yacute;m pomocn&iacute;kem je v tomto př&iacute;padě d&iacute;v&aacute;n&iacute; se do d&aacute;lky.</p>

Díl 3. Přenášej pohled

<p>Dal&scaron;&iacute; z tipů pro zdrav&eacute; a uvolněn&eacute; viděn&iacute; je přen&aacute;&scaron;en&iacute; pohledu do d&aacute;lky a do bl&iacute;zka.<br /> Při tomto cvičen&iacute; nejde o zaostřov&aacute;n&iacute;, ale opravdu uč&iacute;me oči a očn&iacute; svaly jen rychle a pružně reagovat na změnu vzd&aacute;lenosti.</p>

Díl 4. Uvolni tělo a mysl

<p>Uvolněn&aacute; mysl jako z&aacute;klad pro uvolněn&eacute; tělo a t&iacute;m i uvolněn&eacute; oči.<br /> Jak to souvi&scaron;&iacute;? M&yacute;m pozn&aacute;n&iacute;m, mou zku&scaron;enost&iacute; je, že na&scaron;e probl&eacute;my na fyzick&eacute; i psychick&eacute; &uacute;rovni jsou z velk&eacute; m&iacute;ry ovlivněn&eacute; zbytky emoc&iacute;, kter&eacute; jsme nedoprožili a uložili si ve sv&eacute;m těle (tedy ve svalech, v měkk&yacute;ch tk&aacute;n&iacute;ch, org&aacute;nech, kloubech,...). Rozmazan&eacute; viděn&iacute; tak velmi často b&yacute;v&aacute; jen odrazem na&scaron;&iacute; vnitřn&iacute; nepohody v situaci nebo v životě vůbec. Proto i p&eacute;če o to, jak mi je, jak se c&iacute;t&iacute;m, je ned&iacute;lnou souč&aacute;st&iacute; p&eacute;če o zdrav&yacute; zrak.</p>

Díl 5. Relaxuj oči

<p>Oči dnes v&yacute;razně přetěžujeme v tom, jak&eacute; na ně klademe n&aacute;roky. Je to nejen to, že jsme t&eacute;měř vět&scaron;inu bděl&eacute;ho stavu v režimu &quot;zaměřov&aacute;n&iacute; se&quot; a jen m&aacute;lokdy nech&aacute;me oči jen tak volně sledovat prostor kolem sebe, ale je to i dlouhodob&eacute; d&iacute;v&aacute;n&iacute; se do jednoho m&iacute;sta - vět&scaron;inově obrazovka poč&iacute;tače či jin&eacute;ho m&eacute;dia, četba a podobně. Je potřeba oč&iacute;m dopř&aacute;t i pravidelnou relaxaci např&iacute;klad pomoc&iacute; star&eacute; jog&iacute;nsk&eacute; techniky zvan&eacute; Palming.</p>

Díl 6. Přijímej energii ze Slunce

<p>Slunce je pro n&aacute;&scaron; život naprosto nenahraditeln&yacute; zdroj energie. Dopřejme si tedy využ&iacute;t jeho tepl&eacute; a hřejiv&eacute; paprsky a načerpat nejen energii, ale zacvičit si třeba i několik jednoduch&yacute;ch očn&iacute;ch cviků.</p>

Díl 7. Sundej brýle a dívej se

<p>Viděn&iacute; potřebuje energii, potřebuje aktivitu. T&iacute;m, že d&aacute;me oč&iacute;m berličku v podobě br&yacute;l&iacute;, d&aacute;v&aacute; syst&eacute;m do procesu viděn&iacute; jen nezbytn&eacute; minimum energie.<br /> Zkuste v&scaron;ude tam, kde je to možn&eacute;, br&yacute;le odložit a d&iacute;vat se na svět kolem sebe tak, jak pro v&aacute;s v tu chv&iacute;li vypad&aacute; bez br&yacute;l&iacute;. Zvědavě, zv&iacute;davě, tvořivě objevujte svět kolem v&aacute;s jako něco naprosto nov&eacute;ho a nepoznan&eacute;ho.</p>

Díl 8. Hýbej se

<p>K uvolněn&iacute; očn&iacute;ch svalů potřčbujeme m&iacute;t i uvolněn&eacute; cel&eacute; tělo. Sn&iacute;žit napět&iacute; ve svalech, rozh&yacute;bat p&aacute;teř a klouby.<br /> Dopřejte si pravidelně cvičen&iacute; na uvolněn&iacute; cel&eacute;ho těla. Takov&eacute;, kter&eacute; v&aacute;m bude př&iacute;jemn&eacute; a přinese v&aacute;m radost z pohybu a dobrou n&aacute;ladu.</p>

Díl 9. Směj se

<p>Radost, sm&iacute;ch, dobr&aacute; n&aacute;lada - to v&scaron;e přin&aacute;&scaron;&iacute; uvolněn&iacute; do na&scaron;&iacute; mysli, do na&scaron;eho těla a pomůže n&aacute;m i s uvolněn&iacute;m svalů v obličeji a kolem oč&iacute;. Ve chv&iacute;li, kdy se skutečně upř&iacute;mně smějete odpoj&iacute;te svou mysl, kter&aacute; v tu chv&iacute;li nem&aacute; &scaron;anci ře&scaron;it &quot;velk&eacute; probl&eacute;my&quot; jako st&aacute;le dokola analyzovat co se stalo, proč se to stalo, jak se to stalo nebo co v&scaron;echno by se mohlo st&aacute;t.<br /> Ve chv&iacute;li, kdy se smějete, jste uvolněn&iacute;, v pohodě a svět kolem v&aacute;s dost&aacute;v&aacute; jasněj&scaron;&iacute; a jiskřivěj&scaron;&iacute; barvy.</p>

Díl 10. Užívej si život takový, jaký je

<p>Cel&yacute;m desaterem se t&aacute;hne &uacute;středn&iacute; t&eacute;ma a t&iacute;m je uvolněn&iacute;. J&aacute; ho vn&iacute;m&aacute;m jako z&aacute;kladn&iacute; princip pro život. V uvolněn&iacute; n&aacute;&scaron; syst&eacute;m pracuje t&iacute;m nejlep&scaron;&iacute;m možn&yacute;m způsobem a využ&iacute;v&aacute; sv&eacute; samouzdravovac&iacute; mechanizmy.<br /> Už&iacute;vat si život se v&scaron;&iacute;m, co přin&aacute;&scaron;&iacute;. B&yacute;t s n&iacute;m v souladu. Nebojovat s n&iacute;m, ale st&aacute;t se jeho souč&aacute;st&iacute;. B&yacute;t t&iacute;m, č&iacute;m odjakživa jsme. Životem samotn&yacute;m.</p>